Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test i rastesishem

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 588 :

a) jemi në një karrexhatë me dy sense
b) mjetet H dhe N janë të detyruar të kthehen majtas
c) mjetet H dhe N janë të detyruar të ndalojnë para vijës së ndalimit

2. Sinjali nr. 38 :

a) ndalon qarkullimin e mjeteve që transportojne produkte që marrin flakë shpejt
b) mund te shoqërohet me një panel plotësues, që tregon gjatësinë e rrugës që rrezikohet nga zjarri i mundshëm
c) paralajmëron kalimin në një zonë veçanërisht të rrezikshme nga ndezja e papritur e zjarrit

3. Në semaforin me tri drita (fig.154) është i lejuar kalimi :

a) kur është ndezur sinjali me dritë jeshile
b) kur është e ndezur drita e verdhë që pulson, duke treguar shumë kujdes dhe duke ulur shpejtësinë
c) kur semafori është i fikur, duke treguar shumë kujdes

4. Sinjali nr. 219 :

a) paralajmëron një vendkalim këmbësorësh të paruajtur
b) mund të paralajmërojë parqe publike
c) vendoset në pjesën e jashtme të një autobusi, që përdoret për transportin e fëmijëve të shkollave

5. Simboli i paraqitur në fig. 698 :

a) është trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut që përdoret kur mjeti është i ndaluar
b) është e lidhur me llambën spiune të frenave të dorës të aktivizuar
c) vendoset në një llambë me ngjyrë të kuqe

6. Ne situatën e paraqitur në fig.608:

a) mjeti C duhet të lirojë kryqëzimin i fundit
b) kalojnë të parët dhe në të njëjtën kohë mjetet B dhe C
c) mjeti C mund të kalojë i pari

7. Kontrolli teknik i mjeteve rrugore :

a) është i detyrueshëm edhe për motomjetet
b) kryhet çdo gjashtë muaj për mjetet e transportit të mallrave brenda vendit
c) është i detyrueshëm edhe për mjetet e transportit ndërkombëtar të mallrave dhe udhëtarëve

8. Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje :

a) jo më të madhe së kufiri maksimal që tregon shpejtësimatësi i mjetit
b) sipas gjatësisë së rrugës që përshkojmë
c) në funksion të kohës që kemi në dispozicion për të udhëtuar deri në destinacion

9. Drejtuesi i mjetit që do të kryejë një parakalim duhet të sigurohet që :

a) mjeti që ka prapa nuk ka filluar manovër parakalimi
b) sinjalizimi rrugor e lejon parakalimin
c) kushtet e rrugës dhe të qarkullimit e lejojnë kryerjen pa rrezik të kësaj manovre

10. Për qëllime të sigurisë në rrugë, është e rrezikshme:

a) të drejtosh mjetin ditën me dritën e targës të fikur
b) të parakalohet në tunele të rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizjeje, kur fushëpamja është e kufizuar
c) të përdorësh borinë në rrugët malore

11. Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm :

a) për drejtuesin dhe pasagjerët e motorëve me kosh
b) vetëm për drejtuesit e çiklomotorëve, deri në moshën 18 vjeç
c) për drejtuesit e çiklomotorëve, edhe kur e kalojnë moshën 18 vjeç

12. Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet :

a) kur i është dhënë ndihmë e shpejtë viktimës
b) atëherë kur ndërhyn sipërmarrja siguruese duke paguar në mënyrë të përshtatshme dëmin
c) kur aksidenti rrugor shkaktohet nga forca madhore

13. Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor me benzinë :

a) mund të pakësohet duke mbajtur nën kontroll gjendjen teknike të kandeleve
b) zhduket e gjitha duke përshpejtuar me pedalin e gazit deri në fund sepse temperatura e lartë djeg mbetjet e padjegura
c) varet nga tipi i amortizatorëve që kemi në mjet
c) mund të pakësohet duke përdorur mjete të pajisura me marmitë katalitike


Nr. Pytjeve: 40
Nr. Gabimeve: 30
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%