Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test i rastesishem

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Korsia e levizjes:

a) është pjesë e karrexhatës
b) mund të jetë me dy sense lëvizje
c) shërben për hyrjen dhe daljen e mjeteve nga karrexhata

2. Sinjali nr. 73 :

a) lejon parakalimin e mjeteve që transportojnë eksplozive
b) tregon korsi të rezervuar për automjete që punojnë me karburant, gas të lëngët
c) tregon se karburanti që është në depozitat e mjeteve, nuk është objekt i këtij sinjali

3. Sinjali nr.108 :

a) tregon një rrugë të rezervuar për qarkullimin e këmbësorëve
b) tregon një rrugë të rezervuar edhe për këmbësorët, edhe për biçikletat
c) lejon qarkullimin edhe të mjeteve me dy rrota dhe pa motor, si dhe të këmbësorëve

4. Pengesa në figurën 276 :

a) tregon se janë të vendosura në kufijtë e pusetave rrugore gjate kryerjes se punimeve
b) kufizon një vend të rezervuar për ruajtjen e mjeteve të punëtorëve
c) tregon kufirin e zhvillimit të punimeve të rrugëve

5. Paneli plotësues nr 124 :

a) tregon orët e meshës në ditët festive në kishë
b) tregon tabelën e orarit të vlefshmërisë së sinjalit vetëm për ditët e diela
c) vendosur poshtë sinjalit 'NDALIM QARKULLIMI' tregon që qarkullimi i mjeteve është i ndaluar në ditët festive në orët e treguara

6. Në kryqëzimine paraqitur në fig. 647 :

a) mjeti O duhet t'u japë përparësi të gjitha mjeteve të tjera
b) mjeti B kalon pas mjeteve H,E,L
c) mjeti O kalon i fundit

7. Pesha e përgjithshme me ngarkesë të plotë e makinave bujqësore me rrota, duhet të jetë :

a) deri në 4 tonë, kur ato janë me dy akse
b) deri në 3,5 tonë, kur ato janë me një aks
c) deri në 8 tonë, kur ato janë me tre a më shumë akse

8. Është detyrim i drejtuesit të mjetit të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes:

a) në varësi nga karakteristikat dhe kushtet e rrugës
b) në mënyrë të tillë që të shmangë çdo rrezik për sigurinë e njerëzve dhe mallrave
c) veçanërisht, në rrugët e hapura për qarkullimin e mjeteve me peshë me ngarkesë më të madhe se 3,5 tonë

9. Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi :

a) në rrugët urbane me dy korsi për çdo sens lëvizjeje, nëse kryqëzimi është i rregulluar me sinjalistikën përkatëse
b) në një pistë biçiklistësh
c) nëse kryqëzimi është i rregulluar me sistem semaforik

10. Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që :

a) të përdoren gjithmonë fenerët verbues (dritat e largësise) natën, brenda dhe jashtë qendrave të banuara
b) mjetet të qarkullojnë me një shpejtësi të përshtatshme sipas kushteve të rrugës dhe të trafikut
c) mjetet të zënë karrexhatën duke u futur në qarkullim, sa më shpejt të jetë e mundur

11. Jashtë qendrave të banuara, naten drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues (dritat e shkurtra) :

a) nëse ka rrezik të verbojnë drejtuesit e mjeteve në karrexhatën tjetër
b) kur po këmbehen me mjete të tjera
c) kur është i pranishëm rreziku që të verbojnë përdoruesit e tjerë të rrugës

12. Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy duhet :

a) të lidhet syri dhe të ndalohet që të preket deri në ndërhyrjen e një specialisti
b) të ndalohet që i dëmtuari të prekë syrin e plagosur, për të shmangur dëmtime më të rënda
c) të lidhet syri pa e nxjerrë trupin e huaj

13. Janë pjesë e karrexhatës :

a) vendkalimet e këmbësorëve
b) vendkalimet e biçiklistëve
c) korsitë e lëvizjes
c) trotuarët dhe rrugët e këmbësorëve


Nr. Pytjeve: 40
Nr. Gabimeve: 30
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%