Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test i rastesishem

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në fig. 581 :

a) lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes
b) mjeti është i detyruar të ndalojë para kryqëzimit
c) të dy korsitë i detyrojnë mjetet të kthehen majtas

2. Sinjali nr. 36 :

a) vendoset në zonë ose lokalitete ku mund të bëhen fluturime në lartësi të ulët të aeroplanëve
b) paralajmëron të bëni kujdes për shkak të bezdisë që sjellin fluturimet e avionëve në kuota të ulëta
c) vendoset në zonat ku mund të fluturojnë avionë në kuota të ulëta

3. Sinjali semaforik nr.157 :

a) tregon zhvillimin e një gare vrapimi
b) tregon rrugën për të hyrë në ambiente sportive
c) në zonat e shërbimeve autostradalë, tregon nënkalimet e këmbësorëve

4. Sinjali nr. 223 :

a) është sinjal rreziku
b) gjendet vetëm nga njëra anë e rrugës
c) sinjalizon një plan të pjerrët për kalimin e ngarkesave të rënda në anën tjetër të rrugës

5. Secili nga panelet plotësues nr.130 :

a) tregon korsinë së cilës i referohet sinjali
b) poshtë sinjalit 'KUFIZIM I SHPEJTËSISË', tregon vazhdimësinë e kufizimit
c) poshtë sinjali 'NDALIM PARAKALIMI', tregon vazhdimësinë e ndalimit

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.617, mjeti N :

a) hyn i fundit në kryqëzim
b) kalon i fundit kryqëzimin
c) përfundon manovrën e kthimit majtas pas kalimit të mjeteve R e A

7. Pesha e përgjithshme me ngarkesë të plotë e makinave bujqësore me rrota, duhet të jetë :

a) jo më e madhe se 8 tonë, kur ato janë me dy akse
b) deri në 8 tonë, kur ato janë me tre a më shumë akse
c) jo më e madhe se 5 tonë, kur ato janë me një aks

8. Duke respektuar kufizimet e sinjalizuar, shpejtësia e mjetit duhet të rregullohet :

a) në varësi nga kushtet atmosferike
b) në mënyrë të tillë që të mos shkaktojë pengesa për qarkullimin
c) në mënyrë të tillë që të mos shkaktojë rrezik për transportin e mallrave

9. Qëndrimi i mjetit është i ndaluar :

a) përgjatë autostradave edhe në rastet e emergjencës
b) mbi vendkalimet e këmbësorëve
c) në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve

10. Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme :

a) të kushtohet një vëmendje e madhe kur afrohemi në zonat ku nuk bie dielli
b) të ecet sa më pranë bordurave (barrierave) anësore të rrugës
c) të mos afrohemi në trajektoren e mjeteve që vijën përballë (mjete që këmbehen me ne)

11. Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut (ndezjen e njëkohshme të katër sinjaleve treguese të drejtimit ) :

a) kur verifikohen ngadalësime të papritura dhe krijohet varg mjetesh
b) kur ka një radhë mjetesh të parkuara anës rrugës dhe e lëmë mjetin në pushim në radhë të dytë për mungesë vendi
c) kur lëvizet në rreshta paralelë jashtë qendrave të banuara

12. Në rast se i dëmtuari paraqet një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet :

a) të mos lëvizet gjymtyra e thyer para se të bëhet e palëvizshme
b) të nxitet i dëmtuari të lëvizë gjymtyren e thyer për të vlerësuar dëmtimet
c) në rast të thyerjes së kockës dhe kocka ka dalë jashtë, të përpiqesh ta rivendosësh përsëri në pozicionin e saj normal

13. Është me ngjyrë të kuqe në kroskot, llamba spiune :

a) e treguesit të një difekti në sistemin e frenimit
b) e treguesit të ndezjes së fenerëve (verbues) të largësisë
c) e treguesit të aktivizimit të motorinos
c) e treguesit te presionit të ulët të vajit lubrifikues në motor


Nr. Pytjeve: 40
Nr. Gabimeve: 30
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%