Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test i rastesishem

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Rrugët interurbane kryesore :

a) kanë gjithmonë gjatësi më të madhe se 200 km
b) janë të pasjisura me korsi ngadalësimi
c) lejojnë qarkullimin e çiklomotorëve

2. Sinjali nr. 56 :

a) lejon që një autoveturë të parakalojë një motokarro
b) nje motor ose çiklomotor nuk mund te parakaloje nje autoveture
c) ndalon parakalimin e çfardolloj mjeti

3. Sinjali nr. 52 :

a) i ndalon parakalimet
b) mund të vendoset për të mbrojtur vendkalimet e rrezikshme të këmbësorëve
c) gjendet në fillim të autostradave

4. Sinjali nr. 227 :

a) nëse është me fushë blu, vendoset vetëm në autostrada
b) haset vetëm në pjesët e përpjeta të rrugës
c) tregon shpejtësinë e këshillueshme me të cilën mund të përshkojmë pjesën e rrugës në të cilën është vendosur

5. Simboli i paraqitur në fig. 709 :

a) tregon komandën e pajisjes që shkrin veshjen e xhamit të përparmë nga ngrica
b) eshtë i vendosur në një llambë spiune me ngjyrë të verdhë
c) dallon komandën e pajisjes që largon veshjen e avujve nga xhami i përparmë

6. Për të kaluar kryqëzimin e paraqitur në fig.637:

a) mjeti A e ka krahun e djathtë të lirë
b) mjeti D është i fundit që kalon kryqëzimin
c) mjetet duhet të kalojnë sipas radhës : C,L,A,D

7. Anullimi i lejedrejtimit bëhet :

a) nga organet e policisë
b) nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor
c) kur zotëruesi nuk i plotëson më kërkesat e nevojshme morale të përcaktuara në ligj

8. Është e nevojshme të rregullohet shpejtësia në funksion :

a) të gjendjes teknike të automjetit
b) të karakteristikave të rrugës
c) të shpejtësisë së mjeteve që kemi prapa nesh

9. Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes :

a) në një kryqëzim, për t'u kthyer nga e majta duhet gjithmonë të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit
b) në gjysmëkarrexhata me tre korsi për sens lëvizjeje, për t'u kthyer nga e majta duhet të vendosemi në korsinë e mesit
c) është e nevojshme të përdorim në çdo rast edhe sinjalizimin akustik (me bori)

10. Për t'i përshtatur kushteve të këqia të motit dhe për të parandaluar aksidentet rrugore duhet :

a) të ndizen fenerët kundër mjegullës vetëm natën
b) në rast mjegulle, shiu ose dëbore, të përdorim dritat e shkurtra edhe në mes të ditës
c) të mbajmë të ndezur gjithmonë sinjalin e emergjencës

11. Është i ndaluar përdorimi i sinjalizimit zanor (boritë) :

a) në qendrat e banuara, ditën dhe natën, në çdo rast dhe gjithmonë gjatë qarkullimit
b) kur ka sinjal që e ndalon përdorimin e tij
c) në rrugët interurbane kryesore

12. Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndikon në drejtimin e mjetit, për shkak se :

a) përmirëson aftësinë pamore dhe shpejtësinë e reagimit të drejtuesit
b) të bën më vigjilent dhe të kujdesshëm
c) e bën më të këndshëm dhe me pak të mërzitshëm udhëtimin

13. Për të garantuar sigurinë në qarkullim dhe shmangien e aksidenteve, ndër të tjera është e nevojshme:

a) të kontrollohet vazhdimisht gjendja dhe funksionimi i fenerëve ndriçues të mjetit
b) të kontrollohet vazhdimisht gjendja teknike e fenerëve
c) të kontrollohet vazhdimisht gjendja dhe funksionimi i llambave të kabinës
c) të kontrollohet vazhdimisht gjendja dhe funksionimi i pompës së ujit ftohës


Nr. Pytjeve: 40
Nr. Gabimeve: 30
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%