Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test i rastesishem

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 554 :

a) mund të jetë pjesë e një autostrade
b) tregon një karexhatë me tre korsi me një sens lëvizje
c) ndalon qarkullimin e motomjeteve

2. Sinjali nr.54 :

a) lejon qarkullimin e këmbësorëve
b) lejon qarkullimin e çiklomotorëve
c) ndalon qarkullimin edhe për biçikletat

3. Sinjali nr. 46 :

a) tregon një rrugë me të drejtë të përparësisë
b) tregon fundin e së drejtës së përparësisë
c) të detyron të ndalosh në kryqëzim

4. Sinjali nr. 217 :

a) fton drejtuesit e mjeteve të shmangin zhurmat në afërsi të një zone Hotelerie
b) duhet të vendoset 150 metra nga një hotel
c) tregon mundësinë për të pasur informacione mbi hotele e motele

5. Simboli i paraqitur në fig.707 :

a) kur llamba mbi të cilën është vendosur është e ndezur, tregon se duhet vënë rripi i sigurimit, para se të nisim udhëtimin
b) kur llampa mbi te cilin është vendosur është e ndezur, tregon se pasagjeri e ka vendosur rripin e sigurimit
c) i ndezur tregon se e kemi vënë rripin e sigurimit

6. Në kryqëzimine paraqitur në fig. 625 :

a) pozicioni i mjeti P tregon se ai është i detyruar të lëvizë drejt ose të kthehet djathtas
b) mjeti D ka të drejtë të kthehet vetëm majtas
c) pozicioni i mjeti A tregon se ai është i detyruar të lëvizë vetëm drejt

7. Lejedrejtimi i kategorisë B :

a) parashikon kufizime shpejtësie sipas moshës
b) parashikon plotësimin e kushteve fizike e psiqike për zotëruesin e saj
c) i lëshohet çdo personi që bën kërkese për lejedrejtimi

8. Për një siguri më të madhe në qarkullim është e nevojshme që drejtuesi i mjetit :

a) të rregullojë pozicionin e ndenjëses së drejtuesit të përshtatur me trupin e tij
b) të rregullojë pasqyrat e mjetit për të përftuar një pamje sa më të mirë anash dhe mbrapa
c) të ketë gjithmonë dorën e djathtë mbi levën e marshit për një ulje me të shpejtë të marshit

9. Nje vend parkim i autorizuar :

a) kërkon që të vendosim mjetin në pushim pa krijuar pengesë për mjetet e tjera
b) kur është i përcaktuar për mjetet 'TAKSI', është i kufizuar me vijë të verdhë
c) sjell detyrimin që të lëmë pushim mjetin vetëm në vendet që janë bosh dhe të përcaktuara për parkim

10. Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet :

a) të montohen zinxhirët në rrotat e pasme, edhe pse tërheqja është e përparme
b) të frenohet me energji të madhe dhe fort në çdo rast
c) në nisje të rritet shpejtësia në maksimum

11. Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut duhet të përdoret detyrimisht për të sinjalizuar një mjet të ndaluar në rrugë për avari :

a) vetem në ngushtime rruge e në qendra të banuara
b) vetëm për të kërkuar ndihmë të shpejtë
c) vetem në qendra të banuara

12. Sigurimi për përgjegjësinë civile të automobilit (P.C.A.), i detyrueshëm me ligj, përmban:

a) pagimin e dëmeve të shkaktuara nga mjeti ndaj personave të tretë brenda shumave maksimale
b) pagimin e dëmeve të shkaktuara ndaj të transportuarve të tretë brenda shumave maksimale
c) pagimin e dëmeve të shkaktuara nga mjeti në materiale, njerëz dhe kafshë brenda shumave maksimale

13. Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm:

a) kur mjeti gjendet në korsinë e emergjencës
b) edhe për mjetet me dy rrota në çdo rast gjatë pushimit dhe qëndrimit
c) kur lihet mjeti pushim në një zonë parkimi
c) natën, edhe kur janë të ndezura fenerët e largësisë


Nr. Pytjeve: 40
Nr. Gabimeve: 30
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%