Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Simulim i testit zyrtar

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 554 :

a) mund të jetë rrugë me dy sense lëvizje
b) lejon pushimin e mjeteve vetëm në anën e majtë
c) mund të jetë pjesë e një autostrade

2. Sinjali nr. 80 :

a) tregon fundin e kufizimeve të vendosura më parë
b) është sinjal vetëm për mjetet e shërbimit publik
c) tregon fundin e një qendre të banuar

3. Impianti semaforik i paraqitur në figurën nr.158 :

a) tregon një korsi të rezervuar për biçikletat
b) vendoset mbi pistën e biçikletave qe ndërpret karexhatën ku lëvizin mjetet për të rregulluar kalimin e karrexhatës nga drejtuesit e biçilketave
c) tregon një korsi të rezervuar për motoçikletat

4. Sinjali nr. 234 :

a) tregon një zonë të banuar jashtë zonave qytetëse
b) është sinjal i dobishëm vend tregues
c) ndalon kalimin e këmbësorëve

5. Paneli plotësues nr 124 :

a) tregon orët e meshës në ditët festive në kishë
b) vendosur poshtë sinjalit 'RRUGË KËMBËSORËSH' kufizon orarin e vlefshmërisë së sinjalit në ditët festive
c) vendosur poshtë sinjalit 'NDALIM QARKULLIMI' tregon që qarkullimi i mjeteve është i ndaluar në ditët festive në orët e treguara

6. Ne kryqëzimine paraqitur në fig. 664 :

a) drejtuesit e të gjitha mjeteve janë të detyruar të tregojnë kujdesin më të madh
b) për të shmangur aksidentet, drejtuesit e mjeteve duhet të ulin shpejtësinë
c) duhet zbatuar rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta

7. Ciklomotorët janë:

a) mjete rrugore me motor me cilindratë deri në 50 cc
b) mjete rrugore me motor që lëvizin me shpejtësi jo më të madhe se 50 km/orë
c) mjete rrugore me motor me një vend (ndenjëse)

8. Është e lejuar lëvizja në rreshta paralale :

a) në një rrugë me dy sense lëvizjeje dhe dy korsi gjithsej
b) përgjatë një segmenti rrugor që na afron në një kryqëzim të parregulluar
c) gjithmonë, nëse karrexhata ka të paktën dy korsi për çdo sens lëvizjeje

9. Qëndrimi i mjetit është i ndaluar :

a) kur jemi në rrugë të drejtë
b) aty ku ka sinjalizime horizontale të përzgjedhjes së korsive
c) në krahun e djathtë të karrexhatës

10. Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet :

a) të shmangen manovrat e forta me mjetin
b) të montohen mbi rrotat aktive zinxhirët ose gomat e dëborës
c) të manovrohet fort për të shmangur mjetet e ndalura

11. Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm :

a) vetëm për drejtuesit e çiklomotorëve, deri në moshën 18 vjeç
b) edhe për drejtuesit e motomjeteve me tri rrota me kabinë
c) për pasagjerët e motorëve me kosh

12. Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën, duhet :

a) të distancohet dhe të presë ndihmë pa bërë asgjë
b) të sinjalizojë sa më mirë zonën e aksidentit
c) të largohet nga vendi i aksidentit

13. Për të garantuar sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet, ndër të tjera është e nevojshme:

a) në rast dëmtimi të fshirëses, të vishet me leter ngjitëse të tejdukshme dhe pa ngjyrë
b) të sigurohet tejdukshmëria dhe pastërtia edhe e xhamave anësore
c) të mos përdoren ngjitëse, varëse apo sende të tjera te xhami i përparmë i makinës, sepse e zvogëlojnë fushëpamjen
c) të mbahen dritaret të mbyllura mirë nëse xhamat janë të veshura me avull
Koha e mbetur:
40:00
Nr. Pytjeve: 40
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%