Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Simulim i testit zyrtar

1. Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në fig. 600 :

a) mjeti O ka kaluar kryqëzimin gabim
b) mjeti O për tu kthyer majtas duhet ti rrotullohet qendrës së kryqëzimit
c) tregohet një kryqëzim i pa rregulluar me rrethrrotullim

2. Sinjali nr. 90 :

a) vendoset vetëm në rrugët urbane
b) mund të tregojë se është e pranishme një hyrje garazhi
c) lejon qëndrimin kur nuk sjell pengesa dhe bllokim për qarkullimin

3. Sinjali nr.112 :

a) tregon detyrimin që të zbresim nga biçikleta dhe ta marrim për dore
b) mund të tregojë edhe vazhdimin e një piste për biçikleta ngjitur me një rrugë këmbësorësh
c) ndalon qarkullimin e mjeteve me motor

4. Sinjali nr 279 :

a) vendoset në qendër të kryqëzimit
b) mund të zëvendësohet edhe me një flamur të kuq të vendosur mbi kabinën e automjetit
c) tregon qarkullim rrethrrotullues

5. Simboli i paraqitur në fig. 703, i vendosur në automjet :

a) tregon që karburanti po mbaron, nëse llamba është e ndezur
b) tregon vendin ku mbushet depozita e karburantit
c) vendoset mbi nje llambë spiune

6. Ne situatën e paraqitur në fig.608:

a) mjeti C ka përparësi ndaj mjetit B, sepse është autobus
b) mjeti C duhet të lirojë kryqëzimin i fundit
c) mjeti B kalon i pari

7. Në dokumentacionin e nevojshëm për qarkullimin e automjeteve bën pjesë:

a) taksa e qarkullimit të mjetit
b) dokumenti i fitimit të pronësisë së mjetit
c) polica e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorike

8. Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Republikës së Shqipërisë është:

a) 60 km/orë në rrugët urbane
b) 90 km/orë në rrugët interurbane kryesore
c) 30 km/orë për çiklomotorët

9. Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar :

a) të njoftojë mjetin që ka përpara vetëm me anë të borisë
b) t'i afrohet sa më shumë mjetit që ka përpara
c) të zvogëlojë shpejtësinë

10. Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin :

a) nëse respektohen kufijtë e shpejtësisë
b) nëse nuk respektohet distanca e sigurisë nga njëri mjet në mjetin tjetër
c) nëse qarkullojmë në rrugë urbane (qytetëse) me një mjet që tërhiqet nga kafshët

11. Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut (ndezjen e njëkohshme të katër sinjaleve treguese të drejtimit ) :

a) gjatë kohës që ndalojmë për të vendosur apo rimarrë trekëndëshin e rrezikut
b) kur për shkak të defektit në mjet, jemi të detyruar të lëvizim me shpejtësi të ulët
c) kur shikueshmëria nuk është e mirë

12. Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore :

a) qëndron në detyrimin për të dëmshpërblyer dëmet e shkaktuara si personave ashtu edhe sendeve
b) kufizohet me dëmshpëblimin vetëm të sendeve
c) përjashtohet në rast vdekjeje të të dëmtuarit

13. Duhet të përdoren sinjalet treguese të drejtimit :

a) në vend të fenerëve joverbues,brenda qendrave të banuara
b) vetëm në rastet kur, për tu kthyer,duhet të kapërcejmë karrexhatën
c) edhe kur e kemi përfunduar plotësisht manovrën e kthimit të drejtimit
c) kur lëvizim në një rrugë me disa korsi, në çdo rast që ndryshojmë korsinë
Koha e mbetur:
40:00
Nr. Pytjeve: 40
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%