Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Simulim i testit zyrtar

1. Korsia e shpejtimit :

a) është e përcaktuar vetëm për automjetet e shpejta
b) është e rezervuar për të kryer parakalimet
c) shërben për hyrjen në autostradë

2. Në prani të sinjalit nr. 9 :

a) duhet të sigurohemi që, si nga e djathta ashtu dhe nga e majta të mos ketë trena në lëvizje duke ardhur
b) është e nevojshme të dëgjojmë sinjalin akustik (me tingull) që të përshkojmë
c) duhet të ndalojmë në çdo rast para linjës hekurudhore

3. Sinjali nr. 95 tregon :

a) që mund të kthehemi vetëm djathtas në kryqëzim
b) drejtim të detyruar djathtas në kryqëzim
c) që është e ndaluar tëkthehesh djathtas

4. Sinjali nr. 256 :

a) tregon vendqëndrimet e autobusëve të shërbimit publik interurban (ndërqytetës)
b) vendoset në prani të stacionit të qëndrimit të autobusit
c) vendosur përgjatë rrugëve urbane (qytetëse), tregon vendqëndrimet e autobusëve të linjave interurbane (ndërqytetëse)

5. Paneli plotësues nr.133 :

a) kompleton paraqitjen e sinjalit 'RREZIQE TË TJERA'
b) paralajmëron kryqëzimin e shinave të trenit për manovra
c) paralajmëron sinjalizimin e 'KALIMIT NË NIVEL' të paruajtur

6. Në kryqëzimine paraqitur në fig. 633 :

a) radha e përparësisë se mjeteve është: R, A, N
b) përderisa nuk ka sinjal 'STOP', nëse mjeti A kalon me shpejtësi, mund të kalojë i pari
c) mjeti A kalon para mjetit R, por pas mjetit N

7. Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet :

a) për humbjen e përhershme të aftësive psikike e fizike të njohura me ligj
b) kur konstatohet se drejtuesi është në drejtim të mjetit pa lejedrejtimi
c) kur zotëruesi i lejedrejtimit ka ndërruar vendbanimin

8. Panelet portokalli të paraqitura në fig. 303 :

a) vendosen në pjesën e pasme të kamionëve me masë të përgjithshme mbi 3,5 tonë
b) duhet të vendosen në pjesën e përparme dhe të pasme të mjetit që transporton mallra të rrezikshme
c) sinjalizojnë mjete për transportin e mallrave të rrezikshme

9. Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet :

a) duke ju dhënë përparësi mjeteve që dalin nga rruga ku duam të hyjmë
b) duke mos e bllokuar sensin e kundërt të rrugës ku po hyjmë
c) duke ju afruar sa më shumë kufirit të majtë të karrexhatës

10. Numri i personave të transportueshem :

a) në autovetura mund të arrijë maksimumin 9 vete duke përfshirë dhe drejtuesin
b) në autovetura është maksimumi 5 veta
c) që tregohen në lejen e qarkullimit,nuk e përfshin drejtuesin e mjetit

11. Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut duhet të përdoret detyrimisht për të sinjalizuar një mjet të ndaluar në rrugë për avari :

a) natën në rrugë interubane, kur dritat e emergjences janë të pamjaftueshme
b) vetem në qendra të banuara
c) në rrugët interurbane, nërastet e parashikuara

12. Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një traumë në kafazin e kraharorit duhet :

a) të ruhet me kujdes deri në mbërritjen e ndihmës parë
b) ta ndihmosh të bëjë frymëmarrje të thella
c) t'i lehtësohet frymëmarrja duke e vendosur të dëmtuarin gjysmëulur

13. Janë të përjashtuar nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit :

a) gratë shtatëzëna, të pajisura me çertifikatë mjekësore të kushteve të veçanta të rrezikut të konfirmuar nga gjinekologu.
b) personat me gjatësi trupore më të madhe se 190 cm me dokument njohje
c) kandidatët për drejtues mjeti, që bëjnë stërvitjen praktike me mjet
c) personat me gjatësi truprore më tëvogël se 150 cm me dokument njohje
Koha e mbetur:
40:00
Nr. Pytjeve: 40
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%