Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Simulim i testit zyrtar

1. Rruga e paraqitur në fig. 560:

a) disa raste me kujdes mund të ndërojmë karrexhatën
b) është e formuar nga tre karrexhata me dy sense
c) mund të ketë dy karrexhata me një sens

2. Sinjali nr.81 :

a) ndalon qarkullimin e mjeteve që kalojnë shpejtësinë 50 km/orë
b) tregon fundin e kufizimit te shpejtesise
c) lejon të qarkullohet brenda kufijve të lejuar të shpejtësisë së asaj rruge

3. Sinjali nr. 97 :

a) mund të bashkëshoqërohet me një panel plotësues që tregon distancën ku fillon detyrimi
b) është një sinjal tregues korsie
c) paralajmëron se në kryqëzimin ku po afrohemi, është e ndaluar të vazhdosh lëvizjen drejt

4. Sinjali nr. 206 :

a) në pjesën e djathtë, shënon numrin e autostradës
b) tregon nga e majta distancën e përshkuar dhe nga e djathta, distancën për të arritur në destinacionin e treguar
c) vendoset përgjat një autostrade

5. Secili nga panelet plotësues nr.130 :

a) i vendosur poshte sinjalit 'ndalim pushimi' tregon fillimin e zbatimit të 'ndalim pushimit'
b) i vendosur në plotësim të sinjalit 'NDALIM PUSHIMI', tregon vendin ku mbaron përshkrimi
c) tregon korsinë së cilës i referohet sinjali

6. Në kryqëzimin e fig. 636 :

a) tramvaji T kalon i pari kryqëzimin
b) mjetet duhet të kalojnë sipas radhës së mëposhtme : T, A, S
c) mjeti S duhet të presë kalimin e mjeteve T dhe A

7. Rimorkio janë mjete:

a) të pajisura me sistem drejtimi
b) të tërhequra edhe për transport mallrash
c) vetëlëvizëse

8. Është e lejuar lëvizja në rreshta paralale :

a) kur punonjësi i trafikut e autorizon këtë lëvizjeje
b) kur kushtet e shikueshmërisë e lejojnë
c) edhe në hapësirën e kryqëzimit, kur ndizet sinjali jeshil i semaforit

9. Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes :

a) në një kryqëzim, për t'u kthyer nga e majta duhet gjithmonë të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit
b) sinjalet e drejtimit duhet të jenë të aktivizuara (në funksion) gjatë gjithë kryerjes së manovrës
c) për t'u kthyer nga e djathta, si rregull duhet të zhvendosemi pranë kufirit të djathtë të karrexhatës

10. Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet :

a) të ruhet distancë sigurie sa më e madhe nga mjetet e tjera
b) të shmangen manovrat e forta me mjetin
c) të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë

11. Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut (ndezjen e njëkohshme të katër sinjaleve treguese të drejtimit ) :

a) natën, kur nuk funksionon ndonjë prej dritave të pozicionit
b) kur mendojmë se mjeti që është pas nesh, nuk ruan distancën e sigurisë
c) gjatë kohës që ndalojmë për të vendosur apo rimarrë trekëndëshin e rrezikut

12. Ai që nga ana civile është i detyruar të dëmshpërblejë dëmet nga një aksident rrugor :

a) duhet detyrimisht të kërkojë ndërhyrjen e një sipërmarrjeje siguruese
b) nuk është i detyruar që të kërkojë ndërhyrjen e organeve të policisë, nëse nuk ka pasur dëme në njerëz
c) mund të ndihmohet nga një specialist në fushën e aksidenteve rrugore

13. Duhet të përdoren sinjalet treguese të drejtimit :

a) kur lëvizim në një rrugë me disa korsi, në çdo rast që ndryshojmë korsinë
b) kur kemi ndërmend të ndalojmë jashtë karrexhatës
c) vetëm në rastet kur, për tu kthyer,duhet të kapërcejmë karrexhatën
c) në çdo rast kur kryejmë manovrën e kthimit të drejtimit të lëvizjes
Koha e mbetur:
40:00
Nr. Pytjeve: 40
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%