Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Simulim i testit zyrtar

1. Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë si në fig. 502 :

a) mund të kapërcehet
b) e ndan karrexhatën në dy korsi lëvizje
c) në rastin e parakalimit, lejon përkohësisht kapërcimin e vijës dhe hyrjen në korsinë e sensittë kundërt të lëvizjes

2. Sinjali nr. 73 :

a) tregon se karburanti që është në depozitat e mjeteve, nuk është objekt i këtij sinjali
b) lejon parakalimin e mjeteve që transportojnë eksplozive
c) ndalon gjahtarët që të qarkullojnë në automjet me armët e gjahut dhe fishekët e gjuetisë.

3. Sinjali nr. 99 tregon :

a) që duhet të japim përparësi nga e majta
b) se lejohet të kthehesh djathtas ose të vazhdosh lëvizjen drejt
c) që mund të zgjedhim ndërmjet dy drejtimeve të lejuara

4. Sinjali nr. 252 :

a) tregon një ofiçinë për riparime mekanike të mjeteve
b) tregon se në afërsi ndodhet një uzinë mekanike
c) tregon se në buzë të karrexhatës ndodhet një zonë shërbimi dhe pushimi ku drejtuesi i mjetit mund të riparojë mjetin e tij

5. Paneli plotësues nr.135 tregon :

a) një vend ku mund të krijohen pellgje uji, kur vendoset poshtë sinjalit 'GROPE NË RRUGË',
b) në qytetet malore, praninë e liqeneve natyrale
c) se për shkak të kushteve atmosferike, pjesa e rrugës mund të përmbytet

6. Në kryqëzimine paraqitur në fig.658 :

a) mjeti C kalon i fundit në kryqezim duke ju dhënë përparësi mjeteve B dhe L
b) radha e kalimit është B, L , C
c) mjeti B e ka te djathtën e tij të bllokuar nga mjeti L

7. Rimorkio janë mjete:

a) me një aks për transport pasagjerësh
b) të tërhequra edhe për përdorim të veçantë
c) të tërhequra edhe për transport të veçantë

8. Panelet e verdha me bordurë të kuqe të paraqitur në fig. 305 :

a) duhen vendosur në gjithë tipet e rimorkiove për transportin e mallrave dhe të pasagjerëve
b) shërbejnë për të dalluar rimorkiot nga gjysmërimorkiot prej drejtuesve të mjeteve që i ndjekin
c) janë të fabrikuara me material prapareflektues dhe fluoreshent

9. Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet :

a) me vijën që kufizon vendqëndrimin e mjeteve në anë të trotuarit
b) me një disk të zi dhe me një shirit të bardhë diagonal
c) me panelin plotësues 'VAZHDIMËSI'

10. Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell :

a) ngarkesë më të vogël në aksit e përparmë
b) një përmirësim të punës së makinës
c) qëndrueshmëri më të vogël të mjetit në lëvizje

11. Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut duhet të përdoret detyrimisht për të sinjalizuar një mjet të ndaluar në rrugë për avari :

a) në rrugët interurbane, nërastet e parashikuara
b) natën në rrugë interubane, kur dritat e emergjences janë të pamjaftueshme
c) vetëm për të kërkuar ndihmë të shpejtë

12. Në rast të një hemoragjie të jashtme duhet :

a) të ndalohet absolutisht që i dëmtuari të pijë ujë
b) të mbulohet plaga dhe të bësh që të ecë i dëmtuari, për të shmangur shfaqjen e gjendjes së shokut
c) të mbahet i dëmtuari në pozicion ulur ose shtrirë

13. Me frena të çekuilibruara gjatë frenimit mund të ndodhë :

a) çregjistrimi i frenave të dorës
b) një konsumim jo i rregullt i pjesës ballore të gomës
c) zhvendosja e ngarkesës prapa dhe jo përpara, si zakonisht
c) konsum i tepërt i lëngut qarkullues të frenave
Koha e mbetur:
40:00
Nr. Pytjeve: 40
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%