Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Simulim i testit zyrtar

1. Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në fig.602 :

a) tregohet një kryqëzim me përparësi
b) mjeti H ka kaluar kryqëzimin në mënyrë të gabuar
c) mjeti S për tu kthyer majtas duhet ti rrethrrotullohet qendrës së kryqëzimit

2. Në prani të sinjalit nr. 8 :

a) duhet të ngadalësojmë vetëm kur fushëpamja nuk është e mirë
b) është i ndaluar qëndrimi në afërsi dhe përgjatë 'KALIMEVE NË NIVEL'
c) është e nevojshme të ndalojme nëse është e ndezur drita e kuqe ose dritat e kuqe pulsuese

3. Sinjali nr. 52 :

a) kërkon të jemi të vëmendshëm kur afrohemi në kryqëzime
b) në autostrada ka ngjyrë jeshile
c) mund të përsëritet në format të zvogëluar i shoqëruar me një panel plotësues

4. Sinjali nr.153 tregon :

a) fillimin e rrugës me një sens lëvizjeje për qarkullim
b) se rruga mund të përshkohet vetëm në sensin e treguar në sinjal
c) se është e ndaluar lëvizja nga sensi i kundërt

5. Simboli në figurën nr. 695 :

a) vendoset në komandën e fenerëve të largesise (dritave të gjata)
b) tregon komandën që ndez dritat kundër mjegullës
c) është e vendosur në llambën spiune te fenereve te largesise

6. Në kryqëzimine paraqitur në fig. 669 :

a) mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: E,C,A,L,R
b) mjeti L duhet të kalojë para mjetit R
c) mjetet C dhe R duhet të kalojnë njëkohësisht, pas kalimit të mjetit A

7. Ciklomotorët janë:

a) mjete rrugore me motor me cilindratë deri në 50 cc
b) mund të jenë me tri rrota
c) automjete

8. Është e nevojshme të rregullohet shpejtësia në funksion :

a) të tipit të sistemit të drejtimit që ka automjeti
b) të fushëpamjes të rrugës
c) të shpejtësisë së mjeteve që kemi prapa nesh

9. Në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, për t'u kthyer nga e majta dhe për të hyrë në një rrugë tjetër, drejtuesi i mjetit duhet :

a) të kryejë gjithmonë kthimin duke u rrotulluar rreth qendrës së kryqëzimit
b) të vendoset sa më afër kufirit të majtë të karrexhatës
c) ta kryejë manovrën e kthimit në afërsi të qendrës se kryqëzimit

10. Për qëllime të sigurisë në rrugë, është e rrezikshme:

a) të drejtosh mjetin ditën me dritën e targës të fikur
b) të përdorësh borinë në rrugët malore
c) të qëndrosh ose të lësh pushim mjetin në kurrize rruge

11. Është me ngjyrë të kuqe në kroskot, llamba spiune :

a) e treguesit të ndezjes së sinjalit të drejtimit
b) e treguesit të temperaturës së lartë të lëngut ftohës të motorit
c) e treguesit të aktivizimit të motorinos

12. Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues :

a) ndalohet të drejtohet në çdo rast
b) duhen parë me kujdes efektet anësore të barnave mjekësore në drejtimin e mjetit
c) mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

13. Nëse mjeti, gjatë frenimit, tenton të rrëshqasë nga krahu i majtë, drejtuesi i mjetit duhet :

a) të kontrollojë nivelin e vajit në depozitën e vajit (sotokarter) të motorit
b) të bëjë kontrollin e fryrjes së gomave
c) të kontrollojë ekuilibrin e sistemit të frenimit
c) të veprojë me kujdes dhe të dërgojë mjetin në ofiçinë për kontroll
Koha e mbetur:
40:00
Nr. Pytjeve: 40
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%