Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Simulim i testit zyrtar

1. Korsia e bicikletave:

a) shërben për qarkullimin e mjeteve të vogla dhe këmbësorëve
b) e ndalon qarkullimin e automjeteve
c) ka kryqëzime në disnivel

2. Sinjali nr. 25 :

a) ndalon qarkullimin e mjeteve me motor në orët e caktuara për qarkullimin e fëmijëve
b) lajmëron fëmijët që të mos zbresin nga trotuari
c) mund të ndeshet në afërsi të një shkolle 9 vjeçare

3. Dritat e kuqe pulsuese (fig.162) në veprim :

a) sinjalizojnë një rrezik të përgjithshëm
b) detyrojnë përdoruesin e rrugës të mos kalojë kufirin e shënuar me vijë tërthore
c) të detyrojnë të ndalosh në një 'KALIM NË NIVEL' hekurudhor pa barriera

4. Sinjali nr. 226 :

a) tregon shpejtësinë e këshilluar në një segment rrugor
b) në rrugët interurbane mund të vendoset edhe në prani të kthesave të rrezikshme
c) ndalon qarkullimin e mjeteve që nuk arrijnë dot shpejtësinë maksimale 60 km/orë

5. Simboli në fig.699 :

a) tregon komandën që aktivizon fshirëset e xhamit të përparmë
b) mund të jetë vendosur në një çelës
c) mund të jetë vendosur në levën që aktivizon fshirësen e xhamit të përparmë

6. Në kryqëzimine paraqitur në fig. 646 :

a) mjetet duhet të kalojnë sipas radhës : H, A, C, D
b) mjeti H është i fundit që kalon kryqëzimin
c) mjeti H e ka krahun e djathtë të zënë

7. Me lejedrejtimi të kategorisë A mund të drejtohen:

a) motokarrot për përdorim të veçantë
b) motorët me dy rrota
c) motorët me kosh

8. Regjistrohen dhe pajisen me çertifikatë të përshtatshmërisë teknike:

a) makinat bujqësore teknologjike të tërhequra
b) rimorkiot bujqësore me peshë të përgjithshme me ngarkesë mbi 1.5 tonë
c) makinat bujqësore teknologjike me dy ose më shumë akse

9. Është i ndaluar pushimi i mjetit :

a) në korsitë e rezervuara për mjetet e transportit publik
b) mbi shinat e tramvajeve
c) në stacionet e autobusëve, por vetëm në rastet kur është e vijëzuar me vijë të verdhë zona përkatëse

10. Nëse rruga është e lagur ose me akull :

a) është e nevojshme të mbingarkohet mjeti
b) është i këshillueshëm përdorimi i kujdesshëm i timonit
c) drejtuesi i mjetit duhet të shmangë manovrat e forta

11. Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut (ndezjen e njëkohshme të katër sinjaleve treguese të drejtimit ) :

a) kur lëvizet në rreshta paralelë jashtë qendrave të banuara
b) natën, kur nuk funksionon ndonjë prej dritave të pozicionit
c) kur shikueshmëria nuk është e mirë

12. Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndikon në drejtimin e mjetit, për shkak se :

a) e bën me të sigurt, sepse largon lodhjen e drejtuesit të mjetit
b) mund të shkaktojë gjendjen e gjumit te drejtuesi i mjetit
c) përmirëson aftësinë pamore dhe shpejtësinë e reagimit të drejtuesit

13. Në raport me kembësorët, drejtuesi i mjetit, duhet të:

a) ndalojë pas mjetit që ka ndaluar për t'ju dhënë përparësi këmbësorëve.
b) ulë shpejtësinë ose të ndalojë kur në rrugë ka njerëz që shfaqin shënja hutimi.
c) mbaj shtypur borinë gjatë gjithë kohës pranë vendkalimit të këmbësorëve.
c) ulë shpejtësinë e lëvizjes kur në rrugë lëvizin fëmijë.
Koha e mbetur:
40:00
Nr. Pytjeve: 40
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%