Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 15

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në fig. 598 :

a) tregohet një kryqëzim me të drejtë përparësie djathtas
b) mjeti H për tu kthyer majtas, mjafton të ndezë sinjalin e majtë
c) mjeti B është vendosur gabim sepse jemi në një karexhatë me dy sense

2. Sinjali nr.18 :

a) paralajmëron një pjesë rruge që duhet përshkuar me një marsh më të ulët për të shfrytëzuar më mirë fuqinë e motorit
b) vendoset para një rruge të përpjetë me pjerrësi të madhe
c) paralajmëron një pjesë rruge ku hapësira e frenimit rritet në krahasim me rrugën e drejtë

3. Sinjali nr.103 :

a) si rregull, shoqërohet me sinjalin 'rrethqarkullim'
b) i tregon drejtuesit të mjetit kalimet e vetme të lejuara
c) lejon drejtuesin e mjetit të kalojë si nga majta, ashtu dhe nga e djathta e një shpëtueseje trafiku të mundshme

4. Sinjali nr. 244 :

a) tregon per drejtuesit e mjeteve se korsia e krahut të majtë është e rezervuar për autobusët e transportit publik
b) ju tregon drejtuesve të mjeteve se korsia në krahun e djathtë është e rezervuar për autobusët e transportit publik
c) tregon per drejtuesit e mjeteve se korsia e krahut të djathtë është e përdorshme për trafik normal

5. Paneli plotësues nr.135 tregon :

a) një pjesë të rrugës me borë
b) që jemi duke ecur në një pjesë të rrugës që mund të përmbytet në rast të dyndjeve të shiut
c) një rrugë afër një kanali që, për shkak të shiut të dendur, mund të tejmbushet duke përmbytur rrugën

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 651, mjeti A :

a) e kalon kryqëzimin njëkohësisht me mjetin D
b) duhet t'i japë përparësi vetëm mjetit që vazhdon lëvizjen drejt dhe jo mjeteve që kthehen
c) duhet të marrë kthesën në afërsi të qendrës të kryqëzimit, duke e lënë qendrën e kryqëzimit në krahun tij të djathtë

7. Anullimi i lejedrejtimit bëhet :

a) nga organet e policisë
b) kur humbet përgjithmonë kërkesat e nevojshme psiko-fizike
c) nëse qarkullon me një mjet të cilit i ka mbaruar afati i kontrollit teknik

8. Paneli me shirita diagonale të alternuar të bardhë e të kuq (fig. 302) :

a) vendoset në fund të çdo ngarkese që del jashtë në pjesën e pasme të mjetit
b) vendoset anash kur ngarkesa del jashtë karrocerisë në pjesën anësore
c) duhet të jetë gjithmonë i dukshem dhe i vendosur në pamje ballore

9. Nuk mund të parakalosh :

a) një mjet që ka ndaluar për t'i dhënë përparësi një mjeti tjetër
b) në vazhdimësi të një kurrizi rruge kur karrexhatat janë me dy korsi për çdo sens lëvizjeje
c) nëse, për të parakaluar, të duhet të kapërcesh vijën gjatësore të bardhë të pandërprerë të mesit të rrugës (teke ose e dyfishtë)

10. Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell :

a) një përmirësim të punës së makinës
b) mbingarkesë tek rrotat e pasme të mjetit
c) një ngarkesë më të madhe mbi frenat e pasëm të sistemit të frenimit

11. Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm :

a) vetëm për drejtuesit e çiklomotorëve, deri në moshën 18 vjeç
b) vetëm për drejtuesit e motorëve që kalojnë cilindratën 150 cm
c) për drejtuesin dhe pasagjerët e motorëve me kosh

12. Drejtuesi i mjetit që ka shenja të lodhjes duhet :

a) të ulë shpejtësinë dhe të mbajë krahun e djathtë për të arritur vendin e parë të qëndrimit
b) të mbajë një shpejtësi të lartë për të ruajtur vëmendjen dhe të arrijë shpejt në destinacion
c) të ndjekë nga afër mjetin që ka përpara , që të mos humbë drejtimin

13. Në raport me kembësorët, drejtuesi i mjetit, duhet të:

a) lëvizë majtas dhe djathtas për të shmangur këmbësorët që ecin mbi vendkalimin e tyre.
b) ulë shpejtësinë ose të ndalojë kur në rrugë ka njerëz që shfaqin shënja hutimi.
c) ulë shpejtësinë e lëvizjes kur në rrugë lëvizin fëmijë.
c) parakalojë një mjet tjetër që ka ndaluar për t'u dhënë përparësi këmbësorëve.


Nr. Pytjeve: 40
Nr. Gabimeve: 30
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%