Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 25

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Rruget urbane kryesore:

a) kanë gjithmonë gjatësi më të madhe se 200 km janë rrugë me një karrexhatë
b) lejojnë qarkullimin e mjeteve me shpejtësi maksimale njëlloj si në autostrada
c) janë rrugë me korsi të mundëshme për mjetet e transportit publik, me bankina dhe trotuare

2. Sinjali nr.54 :

a) ndalon lëvizjen e mjeteve në të dy senset e qarkullimit
b) tregon që qarkullimi është me një sens lëvizjeje
c) lejon qarkullimin e biçikletave

3. Në prani të sinjalit nr. 53 :

a) duhet të pozicionohemi sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës për të lejuar edhe mjetet përballë të kalojnë njëkohësisht me ne
b) mund të kalojmë ngushtimin e rrugës të parët, pasi të jemi siguruar se na kanë dhënë përparësi mjetet përballë
c) nuk ka nevojë të sigurohemi dhe të kemi kujdes të veçante, sepse e kemi ne të drejtën e përparësisë

4. Sinjali nr. 233 :

a) tregon per drejtuesit e mjeteve për 'FUNDIN E ZONËS SË BANIMIT'
b) është sinjal i dobishëm vend tregues
c) haset vetëm në rrugët jashtëqytetëse

5. Simboli i paraqitur në fig. 697 :

a) është i vendosur në një llambë spiune me ngjyrë jeshile
b) sinjalizon funksionimin e dritave të pozicionit
c) tregon që mund të kthehemi djathtas ose majtas

6. Sipas rregullave të përparësisë,në kryqëzimin e paraqitur në fig. 657 :

a) mjeti C nuk duhet t'i japë përparësi asnjë mjeti tjetër
b) mjeti R nuk duhet t'i japë përparësi asnjë mjeti tjetër
c) mjetet kalojnë kryqëzimin sipas radhës : R, C, A

7. Kontrolli teknik i mjeteve rrugore:

a) kryhet çdo gjashtë muaj për mjetet e transportit publik
b) është i detyruar.
c) kryhet një herë në vit për të gjitha mjetet rrugore.

8. Duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë shpejtësia :

a) kur rruga është me një sens lëvizjeje
b) në afërsi të shkollave
c) në raste mjegulle

9. Nëse natën, në një rrugë interurbane (ndërqytetëse) me një korsi për çdo sens lëvizjeje, duam të parakalojmë një mjet, duhet :

a) të sigurohemi që shpejtësia e mjetit është më e madhe se shpejtësia e mjetit që do parakalohet
b) që, nëse rruga ka gjerësi të mjaftueshme, të parakalojmë edhe pse fushëpamja mund të jetë e pamjaftueshme
c) ta kryejmë manovrën nëse sinjalet rrugore e lejojnë, megjithëse fushëpamja mund të jetë e pamjaftueshme

10. Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet :

a) të montohen mbi rrotat aktive zinxhirët ose gomat e dëborës
b) në nisje të rritet shpejtësia në maksimum
c) të frenohet me energji të madhe dhe fort në çdo rast

11. Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut duhet të përdoret detyrimisht për të sinjalizuar një mjet të ndaluar në rrugë për avari :

a) natën në rrugë interubane, kur dritat e emergjences janë të pamjaftueshme
b) në rrugët interurbane, nërastet e parashikuara
c) ose për shkak të rënies së mundshme të mallrave të rrezikshme në rrugë

12. Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga :

a) përdorimi i substancave narkotike
b) përdorimi i barnave qetësues të gjumit
c) abuzimi me qumësht dhe kafe

13. Sistemi i frenimit kundër bllokimit të rrotave (ABS) :

a) vlerëson diferencat e rrotullimit të rrotave në fazën e frenimit
b) pengon bllokimin e rrotave në fazën e frenimit
c) në kthesa nuk aktivizohet
c) ndërhyn në fazën e frenimit, kur gomat janë gati duke u bllokuar


Nr. Pytjeve: 40
Nr. Gabimeve: 30
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%