Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 27

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 554 :

a) mund te jete rruge me nje sens levizje
b) lejon parakalimin e automjeteve
c) ndalon qëndrimin dhe pushimin e mjeteve

2. Sinjali nr. 33 :

a) paralajmëron një pjesë rruge të pa asfaltuar
b) paralajmëron se karrexhata mund të jetë pjesërisht e zënë nga gurë ose masa dheu të shkëputura nga shkëmbinj anësorë
c) paralajmëron një pjesë rruge ku bëhen punime rrugore

3. Sinjalet e ndriçuar të fig.161 :

a) ndalojnë të kalosh tonazhin e caktuarnë simbolin me dritë të bardhë
b) vendosen në rrugë të sinkronizuar me semaforë të tjerë
c) detyrojnë të ruash shpejtësinë e treguar

4. Sinjali i fig. 228 :

a) tregon se lejon kalimin e motomjeteve
b) zëvendëson të gjithë sinjalet e ndalimit referuar mjeteve pa motor
c) detyron mjetet me motor të vendosen në një rradhë të vetme

5. Paneli plotësues nr.142 :

a) i vendosur poshtë sinjalit 'NDALIM QËNDRIMI', tregon fundin e përshkrimit
b) tregon drejtimin e një itinerari të caktuar
c) tregon një drejtim të detyrueshëm

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.617, mjeti N :

a) ka përparësi ndaj mjetit A
b) kalon pas mjetit R por para se të kaloje mjeti A
c) kalon i fundit kryqëzimin

7. Pesha e përgjithshme me ngarkesë të plotë e makinave bujqësore me rrota, duhet të jetë :

a) deri në 5 tonë, kur ato janë me dy akse
b) deri në 3,5 tonë, kur ato janë me një aks
c) deri në 4 tonë, kur ato janë me dy akse

8. Ndikon drejtpërdrejt në distancën e sigurisë :

a) fërkimi i gomave me tokën
b) shpejtësia e lëvizjes
c) sistemi hidraulik i drejtimit të timonit

9. Hapësira e nevojshme për manovrën e parakalimit :

a) varet nga diferenca e shpejtësisë me mjetin që po na vjen përballë
b) zmadhohet nëse mjeti që parakalohet e ul shpejtësinë
c) zvogëlohet nëse mjeti që po bën parakalimin e ul shpejtësinë

10. Në një autostradë :

a) lejohet qëndrimi në korsinë e emergjencës për një maksimum kohor prej 12 orësh
b) është e ndaluar të bësh aktivitete reklamimi dhe shitje produktesh, pa leje të posaçme
c) është e ndaluar të marrësh pasagjerë edhe në stacionet e shërbimit

11. Është i ndaluar përdorimi i sinjalizimit zanor (boritë) :

a) për motive të ndryshme nga ato të sigurisë së qarkullimit rrugor
b) si rregull, në afërsi të spitaleve
c) në rrugët interurbane kryesore

12. Në rast aksidenti, i duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë :

a) natën, duke ndezur një zjarr në afërsi të automjetit të aksidentuar
b) nëse verifikohet rënia e substancave të rrëshqitshme mbi karrexhatë
c) vetëm në rast se aksidenti ka ndodhur në rrugë interurbane pa ndriçim

13. Zhurma e prodhuar nga mjetet me motor :

a) shkaktohet vetëm nga punimi i motorit dhe nuk ndikojnë faktore të tjerë
b) mund të zvogëlohet duke e drejtuar mjetin në mënyrë korrekte, duke shmangur frenimet e forta dhe përshpejtimet e papritura
c) zvogëlohet nëse është pastruar mirë motori
c) bëhet më e madhe në tunele dhe rrugë të ngushta të kufizuara anash me panele të fabrikuara


Nr. Pytjeve: 40
Nr. Gabimeve: 30
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%