Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 13

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 545:

a) tregon një karexhatë me dy korsi me dy sense me vendpushime të lejuara
b) lejon parakalimin pasi kalon vendkalimin e këmbësorëve
c) tregon një vendqëndrim autobuzi

2. Sinjali nr. 28 :

a) paralajmëron një karrexhatë me drejtim të dyanshëm, ndërkohë që në pjesën e mëparshme ishte me drejtim të njëanshëm
b) vendoset para një sensi të vetëm të alternuar të karrexhatës
c) nëse është me fushë të verdhë, tregon praninë e punimeve në rrugë

3. Sinjali semaforik për këmbësorët (fig.157) me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur :

a) detyron drejtuesit e mjeteve t'u japin përparësi këmbësorëve të cilët po kalojnë karrexhatën
b) detyron këmbësorët t'u japin përparësi mjeteve që kthejnë drejtimin e lëvizjes
c) lejon kalimin vetëm të mjeteve

4. Sinjali nr. 297 :

a) paralajmëron një sistem semaforik që rregullon lëvizjen në një urë të lëvizshme
b) paralajmëron një kalim hekurudhor 'KALIM NË NIVEL' pa barriera
c) sinjalizon hapjen dhe mbylljen e derës së trageteve për ngarkimin dhe shkarkimin e mjeteve

5. Secili nga panelet plotësues nr.130 :

a) i vendosur poshte sinjalit 'ndalim pushimi' tregon fillimin e zbatimit të 'ndalim pushimit'
b) poshtë sinjalit 'RRUGË E RRËSHQITSHME', tregon fundin e rrezikut
c) tregon të vetmin drejtim të të lejuar

6. Sipas rregullave të përparësisë, në kryqëzimin e paraqitur në fig.620 :

a) mjetet P dhe C mund të kalojnë njëkohësisht
b) mjetet kalojnë kryqëzimin sipas radhës : P, B, C
c) mjeti P mund të zërë kryqëzimin i pari, por duhet të ndalojë në qendër të tij

7. Makinat bujqësore teknologjike janë :

a) mjete me një aks
b) mjete që drejtohen me leje drejtimi të kategorisë 'B'
c) mjete edhe me më shumë se dy akse

8. Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania :

a) e dritave të kuqe
b) e dritave pulsuese të verdha
c) e korsive të shpejtimit

9. Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi :

a) në një pistë biçiklistësh
b) nëse kryqëzimi është i rregulluar me sistem semaforik
c) nëse mjeti që parakalojmë është një motor me kosh

10. Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që :

a) të mos kalohet më shumë se 10 % e peshës maksimale të shënuar në lejen e qarkullimit
b) ngarkesa që del jashtë karrocerisë, në pjesën e pasme, të mos jetë më shumë se 30 % e gjatësisë së mjetit
c) të mos kalohet ngarkesa maksimale e cila tregohet në lejen e qarkullimit

11. Gjatë qarkullimit përdorimi i fenerëve joverbues (dritat e shkurtra) :

a) është i ndaluar në tunele
b) është i detyrueshëm edhe ditën kur transportojmë të aksidentuar
c) eshte i detyrushem diten jashte qendrave te banuara

12. Pas një aksidenti rrugor duhet :

a) të vendoset automjeti, nëse është e mundur, të paktën përgjatë anës së djathtë të karrexhatës
b) që mjeti të largohet sa më shpejt aty ku është e mundur, duke e zhvendosur jashtë karrexhatës
c) në pamundësi për të zhvendosur mjetin, drejtuesi i tij të thërrasë ndihmën rrugore dhe të qëndrojë në pritje në vendin e ngjarjes

13. Kaska mbrojtëse :

a) kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët, nuk është e detyrueshme të përdoret
b) mund të prodhohet edhe vetë, pa qenë nevoja të jetë e fabrikës dhe e testuar
c) duhet të përdoret vetëm nëse është në gjendje të mirë teknike dhe e fiksuar mirë
c) është e të njëjtit model, e përshtatshme për çdo lloj mase dhe madhësie të kokës


Nr. Pytjeve: 40
Nr. Gabimeve: 30
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%