Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 14

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Vijëzimi me vija paralele në drejtim të qarkullimit (fig. 517) mund të tregojë :

a) një kalim në të cilin këmbësorët që kanë zënë karrexhatën, kanë përparësi
b) një vendkalim këmbësor interurban
c) vendkalim këmbësor të orientuar

2. Sinjali nr.55 :

a) është një ndalim kalimi edhe për taksitë
b) ka vlefshmëri për biçikletat dhe çiklomotorët
c) ndalon manovrën e parakalimit

3. Sinjali nr. 49 :

a) vendoset në rrugëkalimet dhe hyrjet e autostradave
b) paralajmëron hyrjen në rrugë me korsi shpejtimi
c) ndalon kthimin majtas

4. Sinjali nr.153 tregon :

a) tregon fundin e drejtimit te dy aneve te qarkullimit
b) fundin e rrugës njëkalimësheme sens të alternuar
c) se është e ndaluar lëvizja nga sensi i kundërt

5. Simboli në figurën nr. 696 :

a) vendoset në llambën spiune të ndezjes së fenerëve te largesise
b) është një simbol në llambën spiune të shndritshme me ngjyrë jeshile të fenerëve joverbues (dritave të shkurtra)
c) është e vendosur në një llambë spiune me ngjyrë blu

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.612 :

a) të gjithë drejtuesit e mjetit duhet të jenë shumë të sigurtë për të shmangur aksidentet .
b) mjetet B dhe C kalojnë të fundit
c) rradha e kalimit është N, B dhe C njëkohësisht

7. Rimorkio janë mjete:

a) të tërhequra edhe për transport pasagjerësh
b) të tërhequra edhe për transport mallrash
c) të pajisura me sistem drejtimi

8. Sinjalet në formë rrethore si në fig. 301 :

a) përdoren edhe në autokarrot
b) vendosen në automjete për transport personash deri në 8 vende
c) vendosen edhe në motorët me kosh kur kalojnë cilindratën 150 cm³

9. Është i ndaluar pushimi i mjeteve :

a) në qendrat e banuara, jashtë zonave të parkimeve
b) në zonat e pushimit, duke zënë më shumë se një vend pushimi në parkim
c) në zonat e rezervuara për pushimin e mjeteve të invalidëve

10. Në një autostradë :

a) shpejtësia maksimale e lejuar për autovetura është gjithmonë 80 km/orë
b) qëndrimi i mjetit është i ndaluar përveç vendeve të parashikuara për këtë manovër
c) korsia e emergjencës mund të përdoret si korsi lëvizjeje kur dalja e autostradës është me pak 2000 metra larg

11. Rripat e sigurimit :

a) kur ekzistojnë, duhet të vendosen si nga drejtuesi i mjetit ashtu dhe nga pasagjerët
b) mund të mos jenë të nevojshëm kur mjeti ka jastëk ajri (airbag)
c) duhet të jenë të tipit të aprovuar dhe të mbahen gjithmonë në gjendje të mirë teknike

12. Të ndihmosh një të dëmtuar në rrugë :

a) është e detyrueshme, sepse kështu mund të kufizohen pasojat negative të aksidentit
b) është i detyrueshëm vetëm për mjekët dhe personelin sanitar
c) është e detyrueshme, sepse Kodi Penal dënon mosdhënien e ndihmës

13. Nëse, për shkak të dëmtimit të sistemit të frenimit, funksionojnë vetëm frenat në aksin e pasëm, është e këshillueshme :

a) të zvogëlohet shpejtësia e lëvizjes
b) nëqoftëse është e mundur, të zhvendoset ngarkesa në pjesën e pasme të mjetit
c) të kontrollohet radiatori për lëngun ftohës të motorit
c) të mbahet distancë sigurie më e madhe se zakonisht me mjetet që kemi përpara


Nr. Pytjeve: 40
Nr. Gabimeve: 30
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%