Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 18

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 590 :

a) pas kalimit të mjetit A, mjeti D është i detyruar të ndalojë para vijës së ndalimit
b) mjeti A për tu kthyer majtas, duhet të ndezë sinjalin e majtë pasi fillon të kthehet
c) mjeti D duhet të kalojë direkt pas mjetit A, pa ndaluar para vijës së ndalimit

2. Sinjali nr.18 :

a) paralajmëron një pjesë rruge ku hapësira e frenimit rritet në krahasim me rrugën e drejtë
b) vendoset para një ngjitje të fortë
c) paralajmëron një pjesë rruge që duhet përshkuar me një marsh më të ulët për të shfrytëzuar më mirë fuqinë e motorit

3. Sinjali nr.96 :

a) detyron kamionët dhe mjetet e ngadalta të pozicionohen në korsinë e djathtë
b) është një sinjal paralajmërimi për një rrezik
c) paralajmëron se në kryqëzim nuk mund të vazhdosh drejt ose të kthehesh majtas

4. Sinjali nr. 254 :

a) me fushë jeshile, vendoset përgjatë autostradës
b) tregon një vend qëndrimi për mjetet e transportit të mallrave të rrezikshme
c) tregon një vend telefoni publik

5. Paneli plotësues nr.144 :

a) tregon një seri kthesash te rrezikshme
b) tregon afrimin në një zonë me qarkullim rrotullues
c) shifra në sinjal tregon numrin rendor te ktheses.

6. Sipas rregullit të përparësisë, në kryqëzimin e fig. 618 :

a) mjeti C kalon pas mjetit L, por para mjetit H
b) i pari kalon mjeti C, pastaj mjeti H dhe i fundit kalon mjeti L
c) i pari kalon mjeti L, pastaj mjeti H dhe i fundit kalon mjeti C

7. Në dokumentacionin e nevojshëm për regjistrimin e mjeteve të përdorura, që hyjnë në Republikën e Shqipërisë, bën pjesë:

a) vërtetimi i hyrjes së mjetit nëShqipëri, i lëshuar nga Policia Kufitare
b) dokumenti i identifikimit të personit fizik ose juridik, blerës i mjetit
c) leja e drejtimit ndërkombëtare

8. Regjistrohen dhe pajisen me leje qarkullimi:

a) rimorkiot bujqësore me peshë të përgjithshme me ngarkesë deri ne 1.5 tonë
b) makinat bujqësore teknologjike të tërhequra
c) makinat bujqësore teknologjike me një aks

9. Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi :

a) në rrugët urbane me dy korsi për çdo sens lëvizjeje, nëse kryqëzimi është i rregulluar me sinjalistikën përkatëse
b) nëse kryqëzimi është i rregulluar me sistem semaforik
c) kur kryqëzimi është i rregulluar me punonjës trafiku

10. Nëse nga temperatura e ulët e motit pjesë të mëdha të rrugës janë të mbuluara nga akulli, drejtuesi mjetit duhet :

a) të përdoret marshi i ulët në përshkimin e pjerrësive të forta, duke kufizuar dhe duke kontrolluar veprimin e frenimit
b) të lëvizë, në pjerrësitë në ngjitje (të përpjeta), duke alternuar fazat e frenimit dhe ndalimit me fazat e rinisjeve të shpejta
c) të rritet shpejtësia e lëvizjes së mjetit për të dalë sa më shpejt nga zona e rrezikshme

11. Jashtë qendrave të banuara, naten drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues (dritat e shkurtra) :

a) në çdo rast kur mund të verbojnë këmbësorët në rrugë
b) kur është i pranishëm rreziku që të verbojnë përdoruesit e tjerë të rrugës
c) nëse ka rrezik të verbojnë drejtuesit e mjeteve në karrexhatën tjetër

12. Drejtuesi i mjetit që ka shenja të lodhjes duhet :

a) të arrijë në vendin me të afërt të qëndrimit dhe të pushojë
b) të mbajë një shpejtësi të lartë për të ruajtur vëmendjen dhe të arrijë shpejt në destinacion
c) kur është e domosdoshme, të ndalojë dhe në korsinë për qëndrimin e emergjencës

13. Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) :

a) natën, nuk duhet të përdoren
b) duhen përdorur gjithmonë kur bllokohet trafiku
c) duhet të përdoren në qendrat e banuara pranë spitalevë
c) ndalohet të përdoren në qendrat e banuara, përveç rasteve të ndonjë rreziku të papritur


Nr. Pytjeve: 40
Nr. Gabimeve: 30
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%