Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 24

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 571 :

a) mjeti i pozicionuar si ne figurë është i detyruar të shkojë drejt, ose të kthehet majtas
b) jemi në një karexhatë me një sens lëvizje
c) mjetit te pozicionuar si ne figurë i lejohet të ndryshoje sensin e lëvizjes

2. Sinjali nr.74 :

a) ndalon qarkullimin e autoçisternave bosh
b) lejon qarkullimin e autoçisternave që transportojnë ujë
c) tregon një zonë ku mund të ketë shumë ujë dhe rrezik për autoçisternat

3. Sinjalet e ndriçuara të paraqitura në fig.155 :

a) janë sinjale treguese vertikale
b) lejojnë të vazhdohet në drejtim të shigjetës, kur ndizet drita jeshile
c) janë semaforë vetem për mjetet e transportit publik

4. Sinjali nr.164 :

a) mund të tregojë një postbllok të policisë, menjëherë pas kalimit të kufirit
b) detyron të ndalosh për kontroll doganor kur kalon kufirin mes dy vendeve anëtare të Komunitetit Europian
c) vendoset në atë pjesë rrugë që të çon në kufirin e shtetit me një vend të Komunitetit Europian

5. Simboli i paraqitur në fig. 721 :

a) është vendosur në një çelës komandimi dhe nuk është llambë spiune
b) nëse llamba spiune mbi te cilin është vendosur ndizet, tregon që duhet të bëjmë kontroll të sistemit të frenimit
c) kur llampa spiune mbi te cilin është vendosur është e ndezur, mund të tregojë rënie të ndjeshme të nivelit të lëngut (aty ku aplikohet) të frenave në sistem

6. Në kryqëzimine paraqitur në fig. 646 :

a) mjeti C e ka krahun e djathtë të zënë
b) mjeti D e ka të drejtën e përparësisë ndaj mjetit C
c) mjetet C dhe H kalojnë të parët

7. Në dokumentacionin e nevojshëm për qarkullimin e automjeteve bën pjesë:

a) çertifikata e përputhjes ose e konformitetit
b) çertifikata e kontrollit teknik të mjetit
c) dokumenti i origjinës apo i prejardhjes së mjetit

8. Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Republikës së Shqipërisë është:

a) 90 km/orë në rrugët interurbane kryesore
b) 40 km/orë për makinat bujqësore
c) 110 km/orë në autostrada

9. Kthimi nga e djathta kryhet :

a) duke lëvizur sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës
b) duke paralajmëruar në kohë kryerjen e manovrës
c) duke ndezur paraprakisht sinjalin përkatës të drejtimit

10. Në autostrada :

a) lejohet të bësh 'autostop'
b) ndalohet të tërheqësh mjete që nuk janë rimorkio
c) qëndrimi në korsinë e emergjencës nuk mund të jetë më shumë se 3 (tre) orë

11. Është me ngjyrë të kuqe në kroskot, llamba spiune :

a) e treguesit të frenave të dorës të aktivizuara
b) e treguesit të një difekti në sistemin e frenimit
c) e ndezjes së njëkohshme të katër sinjaleve tregues të drejtimit ( të emergjencës)

12. Kur i dëmtuari paraqet gjëndje shoku duhet :

a) të ngrihet për të ecur që të riaktivizohet qarkullimi i gjakut
b) t'i jepen sasi të vogla pije alkoolike
c) të vendoset në pozicion ulur

13. Një frenim jo i mirë ose i çekuilibruar mund të shkaktohet :

a) nga ndonjë anomali e sistemit të frenimit
b) nga konsumimi i tepërt i ferrotave të frenimit
c) nga nivel i ulët i vajit lubrifikues në depozitën e vajit të motorit (sotokarter)
c) nga diferenca e presioneve të fryrjes së gomave të të njëjtit aks


Nr. Pytjeve: 40
Nr. Gabimeve: 30
Përgjigje të sakta:
Saktësia: 30%